Tải hơp đồng chủ xe và hợp tác xã về máy tính và in ra ký đóng dấu , đóng giáp lai 3 bản ==> ( tải tại link này) hoặc bấm vào hình chữ tải về